Babaahun Selimov (1874-1929)

Devlet adamı, siyasetçi, eğitimci, Babaahun Selimov 1874 yılı Gürlen Beyliği’nde başka adı Selimahun ailesinde dünyaya geldi. Asıl ismi Muhammed olup hürmet için Babaahun ismi mahlas olarak verilmiştir. O ilk eğitimi aldıktan sonra Hive‘ deki Allahkuluhan Medresesi’nde tahsiline devam etti. Arapça, Farsça ve Rusça’yı öğrenir ve şiir meşk eder. 1910-1918 yıllarında Hive Hanı Esfendiyar Han’ın sarayında babasının ardından Şeyhülislam’lık görevinde bulunur.

1917’de Hive’deki devrim hareketlerine iştirak etmiştir ve ardından kurulan Meclis’te üyeliğe seçilmiştir.

1918-1920 yılları arasında Törtkol’da yaşamış ve “Genç Hive’liler Partisi” ne üye olarak dahil olmuştur. 1920 yılında Halk Vekillerinin Büyük Harezm Kurultayı’nda, Harezm  Halk Sovyet Cumhuriyeti’nin Adalet Baknlığı görevine seçilmiştir. Daha sonra Harezm’deki  okul ve eğitim işlerine katılır. 1924 yılında HarezmDin Alimleri Birinci Kurultayı’nın tertip edilmesine önderlik eder.

BabaahunSelimov, İslam gayeleri esasında yenilikler yapmak için çaba göstermiştir. Şeriatdeki adalet hedefine ulaşmak için Hanlık çalışanlarının ve diğer tüccar, sanatkar, aydınların hukuklarının eşit dereceye getirilmesi için çalıştı. İlk olarak bazı küçük hukuki ve iktisadi ıslahatları uygulayarak ilerlemenin mümkün ol duğunu düşündü.

BabaahunSelimov1920’lerin sonlarında Totaliter Komunist düzenin “aydınların takip edilmesi politikasi” sonucu bütün devlet işlerinden uzaklaştırıldı. Onun görüşleri hedef ve amaçları Bolşevik siyasete zıttı. Bu sebeple 10 Mayıs 1929’da akşamı sorgu ve sualsiz bir şekilde kurşuna dizilerek idam edildi.

BabaahunSelimov’un mezarının nerede olduğu bilinmiyor.

 

Alakalı